Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Onsjö IF med hemort i Onsjö och Gullbrandstorp, Halmstad kommun

§1   Föreningens syfte är att bedriva motionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Gullbrandstorp och Onsjö med omnejd under vår- och hösttermin samt sommar.

§2   Föreningen består av de personer som har upptagits i föreningen som medlemmar och därmed förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet, samt träningsavgift för aktuell aktivitet. Ledare och styrelse är medlemmar i föreningen.

§3   Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat eller skadat föreningen.

§4   Föreningen är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund med DF-tillhörighet Hallands idrottsförbund samt för barnsektionens del SF-tillhörighet Svenska Gymnastikförbundet. Föreningen följer Riksidrottsförbundets riktlinjer och värderingar. Föreningen har ett licensavtal för Bamsegympa med Svenska Gymnastikförbundet och följer dess policy.

§5   Föreningen har en barnkommitté som driver och ansvarar för barnsektionens verksamhet. Barnsektionen har en egen budget och eget ekonomiskt ansvar. Barnkommittén väljs av årsmötet och ska bestå av minst en ekonomiansvarig och en styrelserepresentant.

§6   Föreningens beslutande organ är årsmöte samt styrelsen.

§7   Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, representant från barnsektionen samt suppleanter. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ska arbeta för föreningens bästa i enlighet med dess stadgar och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen väljs av årsmötet och är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

§8   Årsmöte hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer och ska meddelas medlemmarna minst två veckor innan via hemsidan. Rösträtt på årsmötet har den medlem som betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år. För medlem under 16 år agerar förälder ombud med rösträtt. Övriga medlemmars rösträtt är personlig och får inte utövas genom ombud. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justerare, som tillsammans med ordförande ska
  justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
  balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under
  det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid som
  revisionen avser.
 9. Behandling av inkomna förslag som lämnats till styrelsen innan mötet.
 10. Fastställa medlems- och träningsavgifter.
 11. Fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av
  –       föreningens och styrelsens ordförande
  –       övriga ledamöter i föreningen (kassör, sekreterare, suppleanter)
  –       revisor
  –       valberedning
  –       barnkommitté
 13. Eventuella övriga frågor.

§9   Endast årsmötet kan ändra föreningens stadgar eller upplösa föreningen. I dessa frågor krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster stödjer beslutet samt majoritet av styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar användas till ändamål som främjar idrotten.

§10   Verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderår.

§11   Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse innan årsmötet. Revisorn har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar när hen så beg